ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1.1 α. .Η «Επιχείρηση» δηλώνει ότι η τήρηση εκ μέρους της νομοθεσίας  που αφορά  στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί  προτεραιότητά της και  ως εκ τούτου  έχει λάβει κάθε σχετική μέριμνα  καθώς και ότι  με τη σύνταξη των σχετικών με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όρων της «Ιστοσελίδας» έχει σκοπό  να ενημερώσει κάθε  επισκέπτη της  για το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων – όπου τούτο συμβαίνει- καθώς και  τον τρόπο  αλλά  και τους πιθανούς  αποδέκτες αυτών και τον σκοπό της επεξεργασίας  από αυτούς  και σε κάθε περίπτωση για τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων (δικαιώματα – υποχρεώσεις) από τον εκάστοτε επισκέπτη.

 Β .Η  «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι αυτός   πριν την περιήγηση του στον «Ιστοχώρο» οφείλει σε κάθε περίπτωση να συμβουλεύεται τους σχετικούς όρους  για το απόρρητο και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους οποίους η «Επιχείρηση» δύναται να τροποποιεί εντός των πλαισίων της νομοθεσίας .

γ. Η «Επιχείρηση»  ενημερώνει τον εκάστοτε «Χρήστη»  ότι είναι η υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει από τον εκάστοτε «Χρήστη»    και   εδρεύει στο Κορωπί επί της οδού  Αναπαύσεως αρ. 3  Κορωπί και   με ΑΦΜ 103244433,ΤΚ 19400

 

δ. Η «Επιχείρηση» δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  προκειμένου  διασφαλίζεται  το απόρρητο, η ακεραιότητα  και η διαθεσιμότητα  οποιουδήποτε δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα τυχόν δηλώσει ο «Χρήστης» ή / και   διαβιβάσει  κατά την χρήση του «Ιστοχώρου» στην «Επιχείρηση».

Η «Επιχείρηση» λειτουργεί με βάση το ως άνω πλαίσιο προκειμένου να διασφαλίζεται το προσήκον επίπεδο ασφάλειας  για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έναντι των κινδύνων λαμβάνοντα- σύμφωνα με τα ανωτέρω-  τα κατάλληλά μέτρα, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση:

ι. της κρυπτογράφησης   των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των «Χρηστών»  των  οποίων είναι υπεύθυνος επεξεργασίας η «Επιχείρηση».

ιι. της δυνατότητας διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση,

ιιι. της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος,

ιv. διαδικασίας για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας.

της δέσμευσης τήρησης εμπιστευτικότητας  των  εξουσιοδοτημένων από αυτήν προσώπων να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 vi. της δέσμευσης τήρησης εμπιστευτικότητας των εκτελούντων την επεξεργασία  για λογαριασμό της «Επιχείρησης»  καθώς και όλων των λοιπών υποχρεώσεων που επιβάλλει η νομοθεσία για τα  δεδομένα προσωπικού  χαρακτήρα. 

1.2  Η «Επιχείρηση» δηλώνει ότι για την ασφαλή περιήγηση στον «Ιστοχώρο» κάνει χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών που εξασφαλίζουν την ανταλλαγή των δεδομένων μεταξύ του περιηγητή (browser) του «Χρήστη» και του εξυπηρετητή (server)  του «Ιστοχώρου» με κρυπτογραφημένο τρόπο έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η υποκλοπή ή τροποποιήση των δεδομένων που ανταλλάσσονται ανάμεσα στα δύο μέρη.

1.3 Ο «Χρήστης»  σε κάθε περίπτωση   συναινεί  ότι, για την ασφαλή περιήγησή του στον «Ιστοχώρο» μέσω  της εκάστοτε συσκευής που χρησιμοποιεί,πρέπει   να διαθέτει τον προσήκοντα  εξοπλισμό  και τα  ανάλογα κατάλληλα μέσα.

1.4  Η  «Επιχείρηση»  ενημερώνει το  «Χρήστη»  και αυτός το αποδέχεται  ότι  στην περίπτωση που επιθυμεί  ο τελευταίος να επικοινωνήσει με την  «Επιχείρηση» μέσω του «Ιστοχώρου», να δημιουργήσει λογαριασμό, να κάνει χρήση των προσφερομένων υπηρεσιών του «Ιστοχώρου» και  να  προβεί σε αγορά προϊόντος από αυτά τα οποία πωλούνται  μέσω  του «Ιστοχώρου» πρέπει να γνωρίζει ότι θα δηλώσει κάποια στοιχεία ή /  και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Ο «Χρήστης» κατανοεί πλήρως   ότι σε  οποιαδήποτε από τις ως άνω περιπτώσεις   η «Επιχείρηση»  θα προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα που έχει δηλώσει ο «Χρήστης» με σκοπό  την κατά περίπτωση ολοκλήρωση  κάποιας ενέργειας σύμφωνα με τα ανωτέρω .

Η «Επιχείρηση» είναι η υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του  «Χρήστη» για τους σκοπούς τους οποίους επεξεργάζεται κάθε φορά τα δεδομένα αυτά, όπως ειδικότερα σημειώθηκε.

1.5 H  «Επιχείρηση»  ενημερώνει το «Χρήστη» ότι για  τον εκάστοτε  σκοπό  της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  του «Χρήστη»   στην οποία προβαίνει  η «Επιχείρηση»  μετά τη συλλογή τους μέσω της διά της «Ιστοσελίδας»  διάδρασης  με τον εκάστοτε «Χρήστη»  τηρεί την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα   τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού  2016/679  καθώς και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα .

Πιο συγκεκριμένα:

ι. Στην περίπτωση  που ο  οποιοσδήποτε «Χρήστης»   επικοινωνήσει με την  «Επιχείρηση»  μέσω της  φόρμας επικοινωνίας προκειμένου να  λάβει ενημέρωση σχετικά με  τα  προϊόντα που πωλεί  η «Επιχείρηση» μέσω του «Ιστοχώρου»  ή / και για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία πώλησης των ως άνω  προϊόντων  της «Επιχείρησης»  η τελευταία   ακολούθως θα προβεί  στην αναγκαία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να πραγματοποιήσει την επικοινωνία  με το «Χρήστη».

Στην περίπτωση αυτή ο «Χρήστης» θα απαιτηθεί να  δηλώσει  στα οικεία πεδία τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του προκειμένου   να είναι εφικτή  η επικοινωνία  της «Επιχείρησης»  με  το «Χρήστη».

Ο «Χρήστης»  υπάρχει περίπτωση   να διαβιβάσει  με δική του απόφαση, -μέσω του μηνύματος με το οποίο θα επιλέξει να επικοινωνήσει με την «Επιχείρηση»-   χωρίς να του ζητηθούν και επιπλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  από εκείνα που θα ζητηθούν από την «Επιχείρηση»  στα οικεία πεδία, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι η «Επιχείρηση» λαμβάνει γνώση και αυτών.

ιι. Κατά  τη  διαδικασία της σύναψης της  εξ αποστάσεως πώλησης  των προϊόντων  της  «Επιχείρησης» μέσω του «Ιστοχώρου»  ο  «Χρήστης»  είναι απαραίτητο να δηλώσει και  η «Επιχείρηση»  ακολούθως  να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο εκάστοτε  στάδιο  μέχρι την ολοκλήρωσή της σχετικής διαδικασίας  όπως π. χ ενδεικτικά   από τη χρονική στιγμή της επιλογής από τον «Χρήστη»  των  προϊόντων  που επιθυμεί  μέχρι και τη χρονική στιγμή της παράδοσης των προϊόντων από την «Επιχείρηση» μέσω των συνεργαζόμενων εταιριών ταχυμεταφορών,  κατά τη χρονική στιγμή της επιλογής για  πιθανή επιστροφή των προϊόντων  κ.λ.π

Κατά τη διαδικασία της σύναψης της  εξ αποστάσεως πώλησης ανάλογα με την κατηγορία του  «Χρήστη»  η «Επιχείρηση» θα  συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα ακόλουθα δεδομένα: το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση τιμολόγησης,τη διεύθυνση αποστολής,  τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του «Χρήστη», τα προϊόντα  που θα επιλέξει ο «Χρήστης» καθώς και στοιχεία τιμολόγησης  και ενδεχομένως  κάποιο στοιχείο  που ενδέχεται να δηλώσει  ο «Χρήστης» προς την «Επιχείρηση» χωρίς να του ζητηθεί.

Η  «Επιχείρηση» ενημερώνει το  «Χρήστη» για την περίπτωση που ο τελευταίος πλην των δικών του στοιχείων δηλώσει στοιχεία -δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτου προσώπου    ότι η δήλωσή του αυτή ισοδυναμεί με το ότι εγγυάται  και δεσμεύεται ότι έχει τη ρητή συναίνεση του εκάστοτε τρίτου, κατά τα ανωτέρω,- προσώπου – υποκειμένου  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη δήλωση  και τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών στην «Επιχείρηση»   και ακολούθως την επεξεργασία αυτών από την τελευταία π. χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην περίπτωση των στοιχείων αποστολής διαφορετικών από τα στοιχεία πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση, ρητώς συμφωνείται για οποιαδήποτε τυχόν αξίωση  εγείρει το τρίτο αυτό πρόσωπο εναντίον της «Επιχείρησης» υπεύθυνος αποκλειστικά είναι ο «Χρήστης» της «Επιχείρησης» επιφυλλασσομένης να αξιώσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή και αποθετικής ζημίας  της «Επιχείρησης» εξ αυτής της αιτίας.

ιιι.  Ο  «Χρήστη» δηλώνοντας  συγκεκριμένα  στοιχεία και ειδικότερα  αυτά που απαιτούνται σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην οικεία παράγραφο υπό στοιχ. 2.5   έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει λογαριασμό  στην «Ιστοσελίδα».

Με τη δημιουργία  του  λογαριασμού αυτού ο «Χρήστης» (ανάλογα με την κατηγορία εγγεγραμμένου «Χρήστη» που  θα έχει επιλέξει να εγγραφεί ), έχει ορισμένες δυνατότητες, όπως αυτές ειδικότερά κάθε φορά θα ορίζονται από την «Επιχείρηση», όπως π.χ ενδεικτικά να πραγματοποιήσει μέσω της σύνδεσης του  με το λογαριασμό του τις αγορές του στην «Ιστοσελίδα»,να διατηρεί λίστα αγαπημένων προϊόντων κ.λ.π.  Η «Επιχείρηση» δύναται να ζητήσει   τη δήλωση εκ μέρους του «Χρήστη»  διαφορετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο «Χρήστης» κατανοεί  ότι, όπως ήδη έχει αναφερθεί ανωτέρω,  η επεξεργασία  των δηλωθέντων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  από  την «Επιχείρηση»  θα γίνει  πάντα εντός ορισμένου πλαισίου   και ειδικότερα της επικοινωνίας της «Επιχείρησης»  με αυτόν,  της διαδικασίας σύναψης και ολοκλήρωσης  της εξ αποστάσεως αγοράς  καθώς και της ενδεχόμενης  παροχής  των   προσφερόμενων  μέσω  του «Ιστοχώρου» υπηρεσιών προς  αυτόν  όπως  κάθε φορά  προσδιορίζονται από την «Ιστοσελίδα»

7.6 Η «Επιχείρηση» δηλώνει και ο «Χρήστης» το αποδέχεται ότι  δεν διαβιβάζει  και αποκαλύπτει τα  στοιχεία του «Χρήστη»,, μεταξύ των οποίων και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς να έχει την προηγούμενη συναίνεση  εκ μέρους του «Χρήστη» εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό  απαιτηθεί ή απαιτείται από το Νόμο ή   σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή της εν γένει νομικής μορφής  της «Επιχείρησης». 

Σε κάθε περίπτωση όμως η χρήση  των δηλωθέντων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του  «Χρήστη» θα γίνει και από τους  αποδέκτες στους οποίους η «Επιχείρηση»  διαβιβάζει τα στοιχεία  προκειμένου να ολοκληρωθεί η πώληση των  παραγγελθέντων   από τον «Χρήστη»  των  προϊόντων  μέσω του «Ιστοχώρου» και η χρήση των εκάστοτε υπηρεσιών του «Ιστοχώρου» προς το «Χρήστη»

α. στα πλαίσια της παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών   και πιο συγκεκριμένα από εξουσιοδοτημένους για την κατά περίπτωση παροχή υπηρεσιών  υπαλλήλους της «Επιχείρησης». 

β. στα πλαίσια της υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων της «Επιχείρησης» όπως π.χ  από εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες διαδικτύου, φιλοξενίας του e-shop  κλπ

γ. στα πλαίσια  της παράδοσης παραγγελθέντων προϊόντων όποτε τα απαραίτητα για την παράδοση δεδομένα διαβιβάζονται και στις  συνεργαζόμενες με την «Επιχείρηση» εταιρείες  ταχυμεταφορών.

Η «Επιχείρηση» σημειώνει επιπλέον ότι τα  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του «Χρήστη» θα τύχουν επεξεργασίας και από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα πλαίσια  των  απαραίτητων οικονομικών συναλλαγών της «Επιχείρησης» με τον εκάστοτε «Χρήστη».

1.7 Η «Επιχείρηση» δηλώνει και ο «Χρήστης»  αποδέχεται ότι για την   περίπτωση που  είναι απαραίτητο  ο τελευταίος  να δηλώνει στον  «Ιστοχώρο» οποιοδήποτε δεδομένο του προσωπικού χαρακτήρα  οφείλει να δηλώνει ακριβή, αληθή και επικαιροποιημένα στοιχεία και φέρει την  αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση μη επίτευξης επικοινωνίας  εκ του λόγου μη τήρησης αυτής της υποχρέωσής του. Περαιτέρω ο «Χρήστης»   αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επικαιροποίηση των δεδομένων αυτών και υποχρεούται να προβαίνει στην επικαιροποίηση αυτή  με τον τρόπο που κάθε φορά είναι διαθέσιμο  από την «Ιστοσελίδα» .

1.8 Cookies. H  «Επιχείρηση» ενημερώνει  τον «Χρήστη» ότι  ο «Ιστοχώρος» χρησιμοποιεί  cookies, δηλαδή μικρά αρχεία με πληροφορίες. Τα αρχεία αυτά (cookies)  η εκάστοτε   ιστοσελίδα που  τα χρησιμοποιεί  τα αποθηκεύει (και πιο συγκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server), στην συσκευή περιήγησης του εκάστοτε επισκέπτη της με αποτέλεσμα κάθε φορά κατά την οποία ο συγκεκριμένος «Χρήστης»  περιηγείται την ίδια ιστοσελίδα, η τελευταία έχει τη δυνατότητα  να ανακτήσει τις πληροφορίες αυτές.

Επιπρόσθετα, η «Επιχείρηση» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι ορισμένα από τα cookies  τα οποία χρησιμοποιεί βοηθούν το «Χρήστη»  κατά την πλοήγησή του στον  «Ιστοχώρο» και   δίδουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσει   η «Επιχείρηση» πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του «Ιστοχώρου».

 Η  «Επιχείρηση» ενημερώνει, το «Χρήστη»    ότι δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς του λόγω της χρήσης cookies από τον «Ιστοχώρο» καθώς και ότι ο«Χρήστης» έχει  πάντα τη δυνατότητα μέσω των κατάλληλων ρυθμίσεων του φυλλομετρητή του να ζητήσει, εάν το επιθυμεί την απόρριψη των cookies.

Ωστόσο, η «Επιχείρηση» ενημερώνει  το «Χρήστη» ότι  στην περίπτωση που  ο «Χρήστης» προβεί μέσω των ως άνω ρυθμίσεων του φυλλομετρητή του σε απόρριψη των cookies, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή του σε ορισμένες λειτουργίες  του «Ιστοχώρου».

H   «Επιχείρηση»  ενημερώνει το «Χρήστη» ότι κάνει χρήση της υπηρεσίας Google analytics.

Η «Επιχείρηση» επισημαίνει στο «Χρήστη» ότι  στην περίπτωση που  μέσω του «Ιστοχώρου» συνδεθεί σε διαδικτυακούς χώρους τρίτων των κοινωνικών δικτύων συμπεριλαμβανομένων ενδέχεται αυτοί  οι διαδικτυακοί αυτοί χώροι να χρησιμοποιούν Cookies και επομένως οφείλει να ενημερώνεται για την εκάστοτε πολιτική Cookies που χρησιμοποιούν οι διαδικτυακοί αυτοί χώροι  και τις δυνατότητες που προσφέρον στους επισκέπτες τους.

Προς διευκόλυνση των «Χρηστών» η «Επιχείρηση»  τους ενημερώνει ότι έχουν τη δυνατότητα, όπως ήδη ανωτέρω αναφέρθηκε, να εμποδίσουν την αποδοχή των cookieς μέσω των κατάλληλων ρυθμίσεων του φυλλομετρητή τους  επισκεπτομένοι τις κάτωθι σελίδες μερικών από τα βασικά προγράμματα  περιήγησης

(Firefox: about:preferences#privacy

Chrome: chrome://settings/?search=cookies

Microsoft Edge: https://account.microsoft.com/account/privacy)

 

1.9 Η «Επιχείρηση» ενημερώνει   το «Χρήστη» ότι ενδέχεται  ο   «Ιστοχώρος» να περιέχει συνδέσμους  ή / και υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών, των κοινωνικών δικτύων συμπεριλαμβανομένων .  Οι  ιστοσελίδες των τρίτων ως άνω προσώπων,    όπως γίνεται κατανοητό  από το «Χρήστη»,    διέπονται από τη δική τους πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για  την οποία η «Επιχείρηση» δεν έχει καμία ευθύνη και  ενημερώνει  τον «Χρήστη»  ότι είναι σκόπιμο να λαμβάνει γνώση πριν την περιήγηση του σε αυτή.

1.10  ι. Η «Επιχείρηση» ενημερώνει  το  «Χρήστη»  ότι   εάν   έχει προβεί λόγω  χρήσης του «Ιστοχώρου» σε δήλωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  μπορεί  να ασκήσει κατά περίπτωση το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία, φορητότητας, καθώς και διαγραφής των δεδομένων εφόσον η επεξεργασία όμως δεν είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

ιι. Τα δικαιώματά  αυτά του «Χρήστη»,,ως ανωτέρω αναλυτικά περιγράφονται,  απορρέουν από την εν γένει νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασίας δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 [αρθ.13- 21]  και  για την άσκηση των δικαιωμάτων του ο «Χρήστης» ή  για οποιαδήποτε διευκρίνιση  μπορεί  να επικοινωνεί   μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος  στοinfo@glaze.gr    

ιιι. Η «Επιχείρηση»  ενημερώνει το «Χρήστη»  ότι έχει  δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 2106475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr) στην περίπτωση που θεωρεί ότι έχουν θιγεί τα δικαιώματά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.