ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Α. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
1.1 Ο διαδικτυακός χώρος www.glaze.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης Σπυρίδων Νικολάκης, που εδρεύει στο Κορωπί επί της οδού Αναπαύσεως αρ.3, ΤΚ 19400 με ΑΦΜ 103244433 και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@glaze.gr μέσω του οποίου είναι δυνατή η εξ αποστάσεως πώληση υλικών και αξεσουάρ για τον καθαρισμό αυτοκινήτων και σκαφών .Η ως άνω επιχείρηση θα καλείται εφεξής χάριν συντομίας για τις ανάγκες της παρούσας «Επιχείρηση» .Ο εκάστοτε επισκέπτης που θα περιηγηθεί στο διαδικτυακό χώρο www.glaze.gr και o οποίος εφεξής χάριν συντομίας θα καλείται «Διαδικτυακός χώρος» ή «Ιστοσελίδα» ή «Ιστοχώρος» ή «Ιστότοπος» αποδέχεται ότι η χρήση των υπηρεσιών, του περιεχομένου καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή / και επικοινωνίας μέσω της «Ιστοσελίδας» διέπεται από το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης
1.2 Ο εκάστοτε επισκέπτης της «Ιστοσελίδας» έχει τη δυνατότητα εκτός από το να περιηγηθεί τις επιμέρους κατηγορίες της «Ιστοσελίδας», σύμφωνα πάντα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους χρήσης - ως ανωτέρω αναφέρεται - να προβεί και σε αγορά προϊόντων, τα οποία η «Επιχείρηση» πωλεί μέσω της «Ιστοσελίδας» μέσω της υποδεικνυόμενης από την «Ιστοσελίδα» διαδικασίας και αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω στην οικεία παράγραφο για τους όρους πώλησης.
1.3 Η «Επιχείρηση» ενημερώνει δια των παρόντων όρων τον εκάστοτε επισκέπτη του «Ιστοχώρου» ότι σε καμία περίπτωση η προβολή των προϊόντων που πωλεί μέσω του «Ιστοχώρου» ή / και η εν γένει λειτουργία του «Ιστοχώρου» δεν αποτελούν πρόταση εκ μέρους της «Επιχείρησης» προς τον εκάστοτε επισκέπτη του «Ιστοχώρου» για σύναψη σύμβασης πώλησης οποιουδήποτε εκ των προβαλλομένων σε αυτό προϊόντων ή / και του συνόλου αυτών.

2.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ TΗΣ «ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ» ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
2.1 Ο επισκέπτης του «Ιστοσελίδας» εγγεγραμμένος χρήστης ή μη για τις ανάγκες της παρούσας θα καλείται «Χρήστης» και αποδέχεται και συναινεί ανεπιφύλακτα με το σύνολο των όρων χρήσης του «Ιστοχώρου»,όπως αυτοί ισχύον κάθε φορά κατά τη χρονική στιγμή, που περιηγείται στον «Ιστοχώρο» είτε προβαίνει σε αγορές προϊόντων μέσω αυτού είτε όχι.
Ο «Χρήστης» συμφωνεί ότι και με μόνη την περιήγησή του στον «Ιστοχώρο» έχει προηγουμένως αναγνώσει και έχει λάβει γνώση του συνόλου των όρων χρήσης του «Ιστοχώρου» καθώς και ότι τους αποδέχεται. Επιπρόσθετα, η «Επιχείρηση» δηλώνει και ο «Χρήστης» αποδέχεται αφενός ότι η «Επιχείρηση» έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, να καταργήσει αλλά και να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης αφετέρου ότι ο «Χρήστης» είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει γνώση κάθε φορά πριν την περιήγησή του στον «Ιστοχώρο» του περιεχόμενου των παρόντων όρων χρήσης /ή και των εκάστοτε τροποποιήσεών τους. Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι εάν δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο εν όλω ή εν μέρει των παρόντων όρων χρήσης είναι υποχρεωμένος να μην συνεχίζει την πλοήγησή του στον «Ιστοχώρο»,σε περίπτωση, δε, κατά την οποία συνεχίζει την πλοήγηση αυτό ισοδυναμεί με την εκ μέρους του αποδοχή εκ μέρους του των όρων χρήσης ως ισχύουν κάθε φορά.
2.2 Μέσω της πλοήγησης στον «Ιστοχώρο» ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να προβεί, εφόσον το επιθυμεί, σε αγορά των προϊόντων που πωλεί η «Επιχείρηση» μέσω του «Ιστοχώρου» αλλά και να ενημερωθεί για τα περιεχόμενα των επιμέρους κατηγοριών και σελίδων του «Ιστοχώρου».
2.3 Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι για τη χρήση των επιμέρους κατηγοριών ή/ και σελίδων του «Ιστοχώρου», ενδέχεται να απαιτηθεί να δηλώσει ορισμένα προσωπικά ή μη στοιχεία στα πεδία που κάθε φορά υποδεικνύονται από τον «Ιστοχώρο», όπως για παράδειγμα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κατά τη χρονική στιγμή ολοκλήρωσης μιας εξ αποστάσεως αγοράς, κατά τη χρονική στιγμή της εγγραφής ενός «Χρήστη» στον «Ιστοχώρο» κλπ
2.4 Η «Επιχείρηση» δηλώνει ότι η χρήση του «Ιστοχώρου» επιτρέπεται σε άτομα που έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη.
2.5 Εγγεγραμμένος «Χρήστης» . Ο «Χρήστης» που επιθυμεί να προβεί σε αγορά προϊόντων μέσω του «Ιστοχώρου» έχει τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί να συνδεθεί με τον «Ιστοχώρο» μέσω λογαριασμού, τον οποίο θα έχει δημιουργήσει με προηγούμενη εγγραφή του σε αυτόν.
Τόσο η δημιουργία λογαριασμού στον «Ιστοχώρο» όσο και η σύνδεση του με αυτόν απαιτεί εκ μέρους του «Χρήστη» μία σειρά από ενέργειες που θα υποδειχθούν σε αυτόν διαδικτυακά από την «Επιχείρηση».

Ειδικότερα με την καταχώριση σε καθορισμένα εκ των προτέρων πεδία του «Ιστοχώρου» συγκριμένων κωδικών, ήτοι ενός ονόματος «Χρήστη» (username) και ενός απόρρητου κωδικού (password) ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα για ασφαλή πρόσβαση και σύνδεση με τον λογαριασμό του στο «Ιστοχώρο» μέσω του οποίου θα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αγορά προϊόντων τα οποία επιθυμεί, σύμφωνα και με τους υπόλοιπους όρους χρήσης του «Ιστοχώρου ».
Μέσω του λογαριασμού που θα δημιουργήσει ο «Χρήστης» στον «Ιστοχώρο» ενδέχεται να έχει πρόσβαση σε ειδικότερες λειτουργίες και υπηρεσίες του «Ιστοχώρου» που θα προσφέρονται από την «Επιχείρηση» για τη συγκεκριμένη κατηγορία «Χρήστη» ανάλογα με τη χρονική στιγμή της περιήγησης και σύμφωνα πάντα με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται κάθε φορά από τον «Ιστοχώρο
Για τη δημιουργία του λογαριασμού εκ μέρους του «Χρήστη» και την εγγραφή του θα απαιτηθεί να δηλωθούν από το «Χρήστη» τα εξής στοιχεία: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), και ένας κωδικός πρόσβασης (password).
Σε κάθε περίπτωση ο «Χρήστης» που δημιουργεί λογαριασμό στον «Ιστοχώρο» δεσμεύεται έναντι της «Επιχείρησης» και με μόνη την εγγραφή του αποδέχεται ότι ο λογαριασμός του θα χρησιμοποιείται από τον ίδιο αποκλειστικά καθώς και δηλώνει ότι δεν θα επιτρέπει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο την πρόσβαση σε αυτόν.
O «Χρήστης» αναλαμβάνει την υποχρέωση να επικαιροποιεί σε περίπτωση μεταβολής τους τα δηλωθέντα από αυτόν στον «Ιστοχώρο» στοιχεία και να ενημερώνει σχετικά την «Επιχείρηση» με τον τρόπο που κάθε φορά υποδεικνύεται από τον «Ιστοχώρο» ενημερώνοντας αντιστοίχως το προφίλ του
Ο «Χρήστης» υποχρεούται να λαμβάνει τα κατάλληλα κάθε φορά μέτρα με σκοπό τη διασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του λογαριασμού του στον «Ιστοχώρο» αλλά και να μην προβεί σε αποκάλυψή τους σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
Σε περίπτωση που ο «Χρήστης» αντιληφθεί την παραβίαση του απορρήτου των ως άνω κωδικών ή λάβει καθοιονδήποτε τρόπο αποκάλυψή τους σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο οφείλει να ενημερώσει άμεσα την «Επιχείρηση» μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info @glaze.gr , άλλως στην περίπτωση αυτή η «Επιχείρηση» δεν θα έχει ευθύνη για την πιθανή χρήση του λογαριασμού του από οποιονδήποτε τρίτο, της «Επιχείρησης» επιφυλασσόμενης, πλην των υπολοίπων δικαιωμάτων της, να αξιώσει από το «Χρήστη» την αποκατάσταση οιασδήποτε θετικής ή και αποθετικής ζημίας ήθελε υποστεί η «Επιχείρηση» εξ αυτού του λόγου.
Ο «Χρήστης», εφόσον επιθυμεί να καταργήσει το λογαριασμό που έχει δημιουργήσει στον «Ιστοχώρο», με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο οικείο σημείο κατωτέρω στην παράγραφο υπό στοιχ. Α. 7.9 για τη διατήρηση των δεδομένων, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει, μέσω του δηλωθέντος κατά την εγγραφή του email ή του όποιου email έχει δηλώσει στον «Ιστοχώρο» στα πλαίσια της επικαιροποιήσης των στοιχείων, με την «Επιχείρηση» στην ηλεκτρονική διεύθυνση info @glaze.gr υποβάλλοντας σχετικό αίτημα.
2.6 Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι σε κάθε περίπτωση δύναται να προβεί σε εξ αποστάσεως αγορά προϊόντων του «Ιστοχώρου» και χωρίς να έχει προηγηθεί εγγραφή του στον «Ιστοχώρο», ενώ σε κάθε περίπτωση η «Επιχείρηση» διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης της εξ αποστάσεως πώλησης των προϊόντων της μέσω του «Ιστοχώρου»
Η «Επιχείρηση», στα πλαίσια του δικαιώματος που διατηρεί να τροποποιεί τη διαδικασία στον «Ιστοχώρο» για τη πραγματοποίηση εξ αποστάσεως αγορών, έχει την ευχέρεια να μεταβάλει και την διαδικασία εγγραφής στον «Ιστοχώρο» - επομένως π.χ ενδεικτικά να προβαίνει σε κατάργηση του λογαριασμού του «Χρήστη», να τροποποιεί τη διαδικασία σύνδεσης με το λογαριασμό -, να καθιερώνει ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη πραγματοποίηση εξ αποστάσεως αγορών τη δημιουργία λογαριασμού κλπ
2.7 Για την περίπτωση που ο «Χρήστης» έχει οποιαδήποτε απορία ή έχει ανάγκη για κάποια διευκρίνιση σχετικά με τη χρήση του «Ιστοχώρου», έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με την «Επιχείρηση» με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info @glaze.gr


3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
3.1 Ο «Ιστοχώρος», ενδέχεται να συνδέεται με άλλους διαδικτυακούς χώρους, των κοινωνικών δικτύων συμπεριλαμβανομένων, που ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα φυσικά ή / και νομικά μέσω συνδέσμων ή / και υπερσυνδέσμων.
Η «Επιχείρηση» δηλώνει στο «Χρήστη» :
α. ότι δεν έχει καμία ευθύνη για το σύνολο ή /και για τμήμα του περιεχομένου των ως άνω διαδικτυακών χώρων με τους οποίους συνδέεται κατά τα ανωτέρω ή / και για τον τρόπο παρουσίασης και εν γένει προβολής του ως άνω περιεχομένου όπως π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τη λειτουργία τους, τα λογισμικά που περιέχουν και χρησιμοποιούν, τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες κ.λ.π.
β. ότι για τη σύνδεση του εκάστοτε «Χρήστη» μέσω των συνδέσμων ή / και υπερσυνδέσμων με αυτούς τους διαδικτυακούς χώρους ο «Χρήστης» έχει την αποκλειστική ευθύνη και πρωτοβουλία και δεν συνεπάγεται η ύπαρξη αυτών των συνδέσμων και των υπερσυνδεσμων την κα οιονδήποτε τρόπο έγκριση και αποδοχή του περιεχομένου αυτών των διαδικτυακών χώρων και των όρων λειτουργίας τους εκ μέρους της «Επιχείρηση».
3.2 Ο «Χρήστης» γνωρίζει και αποδέχεται ότι ο εκάστοτε διαδικτυακός χώρος με τους οποίους συνδέεται ο «Ιστοχώρος», διέπεται από τους δικούς τους όρους χρήσης για το περιεχόμενο, την ορθότητα αλλά και την εφαρμογή των οποίων η «Επιχείρηση» δεν έχει καμία ευθύνη . Η «Επιχείρηση» επισημαίνει στον «Χρήστη» ότι πριν την πλοήγησή του σε οποιονδήποτε από τους προαναφερόμενους διαδικτυακούς χώρους, είναι σκόπιμο να λάβει γνώση των όρων χρήσης, οι οποίοι διέπουν τη χρήση αυτών των διαδικτυακών χώρων .

4 .ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
4.1 Η «Επιχείρηση» έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποίηση της «Ιστοσελίδας» στο σύνολό της ή/ και σε τμήμα αυτής. Πιο συγκεκριμένα έχει τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να μεταβάλλει, να καταργεί, αλλά και να ανανεώνει π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα λογισμικά, τις υπηρεσίες, τα χαρακτηριστικά της «Ιστοσελίδας»,τις περιεχόμενες εφαρμογές, το περιεχόμενο, τη δυνατότητα και τον τρόπο περιήγησης σε συγκεκριμένες σελίδες ή / και τις κατηγορίες αλλά και τον τρόπο εμφάνισής τους αλλά και την εν γένει δομή και λειτουργία του «Ιστοχώρου» και λειτουργία.
4.2 Η «Επιχείρηση» διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της σε οποιαδήποτε μεταβολή, κατάργηση ή / και αναθεώρηση του συνόλου ή / και τμήματος των όρων χρήσης του «Ιστοχώρου» σύμφωνα πάντα με την κείμενη κάθε φορά νομοθεσία. Ρητώς συμφωνείται ότι ο «Χρήστης» έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε φορά γνώση του συνόλου των όρων χρήσης του «Ιστοχώρου» πριν την περιήγησή του σε επιμέρους σελίδες ή / και κατηγορίες του.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

5.1 Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι το περιεχόμενο του «Ιστοχώρου» είτε στο σύνολό του /ή και τμήμα αυτού αποτελεί αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής / ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της «Επιχείρησης» ή/ και τρίτων προσώπων συμβατικά συνδεόμενων με αυτήν εντός των επιβαλλέμενου από την κείμενη νομοθεσία πλαισίου.
Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, στην έννοια του περιεχομένου του «Ιστοχώρου» περιλαμβάνονται π.χ τα αρχεία, τα λογισμικά, οι εφαρμογές, τα σήματα, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, ο τρόπος διάταξης και παρουσίασης των προϊόντων, των σελίδων και των κατηγοριών, ο σχεδιασμός, η παρουσίαση και η εμφάνιση των επιμέρους λειτουργιών, τα πάσης φύσεως δεδομένα κ.λ.π.
Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι ο τελευταίος δεν έχει κανένα δικαίωμα να προβαίνει εν γένει και κυρίως λόγω της διάδρασης του «Ιστοχώρου» με τους «Χρήστες» σε οποιαδήποτε ενέργεια εμπορικής ή / και οικονομικής εκμετάλλευσης του συνόλου του περιεχομένου, ως ανωτέρω περιγράφεται, του «Ιστοχώρου» ή/ και τμήματος αυτού καθοιονδήποτε τρόπο. Πιο συγκεκριμένα απαγορεύεται π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η ενδεχόμενη εκ μέρους του «Χρήστη» αναπαραγωγή του ως άνω περιεχομένου, διαβίβαση αυτού, η πώληση ή η εξαγωγή δεδομένων και στοιχείων του «Ιστοχώρου» κ.λ.π.
Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι μόνo η προσωπική χρήση του «Ιστοχώρου εκ μέρους του «Χρήστη» είναι επιτρεπτή και πάντως εντός του πλαισίου που θέτουν οι παρόντες όροι χρήσης του «Ιστοχώρου» και η κείμενη νομοθεσία.
Ρητώς συμφωνείται ότι η χρήση αυτή δεν έχει ως συνέπεια ότι ο «Χρήστης» αποκτά οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα και δη πνευματικής / ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου του «Ιστοχώρου» έναντι της «Επιχείρησης» ή / και έναντι τρίτων προσώπων συμβατικά συνδεομένων με την «Επιχείρηση».
5.2 Ο «Χρήστης» αποδέχεται και συναινεί ότι οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια η οποία δύναται να προσβάλει τα δικαιώματα πνευματικής / ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της «Επιχείρησης» ή/ και τρίτου προσώπου συμβατικά συνδεομένου με την «Επιχείρηση», της «Επιχείρησης» επιφυλασσομένης πλην των υπολοίπων δικαιωμάτων της να αξιώσει την α αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής / ή και αποθετικής ζημίας τυχόν υποστεί.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

6.1 Η «Επιχείρηση» δηλώνει στο «Χρήστη» ότι έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα με σκοπό την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του «Ιστοχώρου» . Στην έννοια της ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας του «Ιστοχώρου» συμπεριλαμβάνονται π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η ορθή ολοκλήρωση μέσω των κατάλληλων σελίδων της διαδικασίας εγγραφής ή ολοκλήρωσης της διαδικασίας αγοράς, η ορθή εμφάνιση όλων των σελίδων κ.λ.π
Η «Επιχείρηση» δηλώνει στο «Χρήστη» ότι υπάρχει πιθανότητα για λόγους που δεν φέρει ευθύνη η «Επιχείρηση» να μην είναι εφικτή η απρόσκοπτη ή / και η ορθή λειτουργία του «Ιστοχώρου» σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή καθώς και ότι δεν προσφέρει οποιασδήποτε μορφή εγγύησης περί αυτού. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι εφικτή η απρόσκοπτη ή / και προσήκουσα λειτουργία του «Ιστοχώρου», σύμφωνα με τα ανωτέρω, η «Επιχείρηση» δηλώνει ότι δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του «Χρήστη» και ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι δεν δύναται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της «Επιχείρησης» εξ αυτής της αιτίας.
6.2 Η «Επιχείρηση» δηλώνει ότι στα πλαίσια της ορθής και προσήκουσας λειτουργίας του «Ιστοχώρου» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αφενός ο τρόπος δημοσίευσης και ανάρτησης των προϊόντων να είναι ορθός εν γένει τα προϊόντα αφετέρου οι σχετικές πληροφορίες που τα συνοδεύουν να είναι επικαιροποιημένες, της «Επιχείρησης» επιφυλασσόμενης για τυχόν σφάλματα που δύναται να προκύψουν στην παρουσίαση των προϊόντων και των περιγραφών τους εκ γραφικής παραδρομής ή / και τεχνικών λόγων χωρίς υπαιτιότητά της .
6.3 Η «Επιχείρηση» δηλώνει στο «Χρήστη» και ο «Χρήστης» το αποδέχεται ότι είναι υποχρεωμένος για την ασφαλή περιήγησή του στον «Ιστοχώρο» να διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό καθώς και ότι η «Επιχείρηση» δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια ενδεχόμενη ζημία προκύψει σε δεδομένα ή οποιοδήποτε στοιχείο ή λειτουργία στην οποιαδήποτε συσκευή μέσω της οποίας ο «Χρήστης» πλοηγείται στον «Ιστοχώρο» κατά την πλοήγησή του σε αυτήν. Σε κάθε περίπτωση ο «Χρήστης» συμφωνεί ότι δεν έχει δικαίωμα να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της «Επιχείρησης» εξ αυτής της αιτίας.
6.4 Η «Επιχείρηση» δηλώνει στο «Χρήστη» και ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι η πλοήγηση στον «Ιστοχώρο» εκ μέρους του «Χρήστη» είναι επιτρεπτή μόνο εντός του πλαισίου που ορίζεται από τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης καθώς και τις τεχνικές δυνατότητες που είναι διαθέσιμες κάθε φορά από τον «Ιστοχώρο».Συναφώς με τα ανωτέρω γίνεται αποδεκτό ότι ο «Χρήστης» δεν έχει το δικαίωμα να εγείρει οποιασδήποτε μορφή αξίωσης έναντι της «Επιχείρησης» π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τον τρόπο εμφάνισης των προϊόντων, τον τρόπο πληρωμής των προϊόντων κ.λ.π και αποδέχεται ότι έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τον «Ιστοχώρο» ακριβώς ως έχει κάθε φορά που τον επισκέπτεται της «Επιχείρησης» διατηρούσης το δικαίωμα να προβαίνει κατά την απόλυτη κρίση της σε όποια μεταβολή σχετική επιθυμεί.
6.5 Η «Επιχείρηση» δηλώνει ότι δεν ευθύνεται έναντι του «Χρήστη» ή / και οποιουδήποτε τρίτου για τον τρόπο που ο «Χρήστης» τυχόν θα διαχειριστεί τις περιεχόμενες στον «Ιστοχώρο» πληροφορίες και ο «Χρήστης» από την πλευρά του αποδέχεται ότι για τη διαχείριση των ως άνω πληροφοριών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος τόσο για τον ίδιο όσο και έναντι οποιουδήποτε τρίτου καθώς και ως εκ τούτου το να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της «Επιχείρησης» εξ αυτής της αιτίας.
6.6 Η «Επιχείρηση» ενημερώνει τον «Χρήστη», ότι ο τελευταίος στα πλαίσια της ορθής χρήσης του «Ιστοχώρου» που αυτός οφείλει να προβαίνει πρέπει να τηρεί την κείμενη νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα τόσο της «Επιχείρησης» όσο και τρίτων προσώπων, ότι σε κάθε περίπτωση οι ως άνω ενέργειες στις οποίες θα προβαίνει ο «Χρήστης» δεν θα πρέπει να αντιβαίνουν σε απαγορευτικές διατάξεις νόμου, ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή του με τον παρόντα όρο καθώς και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης και ζημίας υποστεί είτε ή «Επιχείρηση» είτε οποιοσδήποτε τρίτος από την παράβαση του παρόντα όρου.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

7.Πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
7.1 α. .Η «Επιχείρηση» δηλώνει ότι η τήρηση εκ μέρους της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί προτεραιότητά της και ως εκ τούτου έχει λάβει κάθε σχετική μέριμνα καθώς και ότι με τη σύνταξη των σχετικών με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όρων της «Ιστοσελίδας» έχει σκοπό να ενημερώσει κάθε επισκέπτη της για το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων – όπου τούτο συμβαίνει- καθώς και τον τρόπο αλλά και τους πιθανούς αποδέκτες αυτών και τον σκοπό της επεξεργασίας από αυτούς και σε κάθε περίπτωση για τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων (δικαιώματα – υποχρεώσεις) από τον εκάστοτε επισκέπτη.
Β .Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι αυτός πριν την περιήγηση του στον «Ιστοχώρο» οφείλει σε κάθε περίπτωση να συμβουλεύεται τους σχετικούς όρους για το απόρρητο και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους οποίους η «Επιχείρηση» δύναται να τροποποιεί εντός των πλαισίων της νομοθεσίας .
γ. Η «Επιχείρηση» ενημερώνει τον εκάστοτε «Χρήστη» ότι είναι η υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει από τον εκάστοτε «Χρήστη» και εδρεύει στο Κορωπί επί της οδού Αναπαύσεως αρ. 3 Κορωπί και με ΑΦΜ 103244433,ΤΚ 19400

δ. Η «Επιχείρηση» δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προκειμένου διασφαλίζεται το απόρρητο, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα οποιουδήποτε δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα τυχόν δηλώσει ο «Χρήστης» ή / και διαβιβάσει κατά την χρήση του «Ιστοχώρου» στην «Επιχείρηση».
Η «Επιχείρηση» λειτουργεί με βάση το ως άνω πλαίσιο προκειμένου να διασφαλίζεται το προσήκον επίπεδο ασφάλειας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έναντι των κινδύνων λαμβάνοντα- σύμφωνα με τα ανωτέρω- τα κατάλληλά μέτρα, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση:
ι. της κρυπτογράφησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των «Χρηστών» των οποίων είναι υπεύθυνος επεξεργασίας η «Επιχείρηση».
ιι. της δυνατότητας διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση,
ιιι. της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος,
ιv. διαδικασίας για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας.
v. της δέσμευσης τήρησης εμπιστευτικότητας των εξουσιοδοτημένων από αυτήν προσώπων να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
vi. της δέσμευσης τήρησης εμπιστευτικότητας των εκτελούντων την επεξεργασία για λογαριασμό της «Επιχείρησης» καθώς και όλων των λοιπών υποχρεώσεων που επιβάλλει η νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
7.2 Η «Επιχείρηση» δηλώνει ότι για την ασφαλή περιήγηση στον «Ιστοχώρο» κάνει χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών που εξασφαλίζουν την ανταλλαγή των δεδομένων μεταξύ του περιηγητή (browser) του «Χρήστη» και του εξυπηρετητή (server) του «Ιστοχώρου» με κρυπτογραφημένο τρόπο έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η υποκλοπή ή τροποποιήση των δεδομένων που ανταλλάσσονται ανάμεσα στα δύο μέρη.
7.3 Ο «Χρήστης» σε κάθε περίπτωση συναινεί ότι, για την ασφαλή περιήγησή του στον «Ιστοχώρο» μέσω της εκάστοτε συσκευής που χρησιμοποιεί, πρέπει να διαθέτει τον προσήκοντα εξοπλισμό και τα ανάλογα κατάλληλα μέσα.
7.4 Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» και αυτός το αποδέχεται ότι στην περίπτωση που επιθυμεί ο τελευταίος να επικοινωνήσει με την «Επιχείρηση» μέσω του «Ιστοχώρου», να δημιουργήσει λογαριασμό, να κάνει χρήση των προσφερομένων υπηρεσιών του «Ιστοχώρου» και να προβεί σε αγορά προϊόντος από αυτά τα οποία πωλούνται μέσω του «Ιστοχώρου» πρέπει να γνωρίζει ότι θα δηλώσει κάποια στοιχεία ή / και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Ο «Χρήστης» κατανοεί πλήρως ότι σε οποιαδήποτε από τις ως άνω περιπτώσεις η «Επιχείρηση» θα προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει δηλώσει ο «Χρήστης» με σκοπό την κατά περίπτωση ολοκλήρωση κάποιας ενέργειας σύμφωνα με τα ανωτέρω .
Η «Επιχείρηση» είναι η υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του «Χρήστη» για τους σκοπούς τους οποίους επεξεργάζεται κάθε φορά τα δεδομένα αυτά, όπως ειδικότερα σημειώθηκε.
7.5 H «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του «Χρήστη» στην οποία προβαίνει η «Επιχείρηση» μετά τη συλλογή τους μέσω της διά της «Ιστοσελίδας» διάδρασης με τον εκάστοτε «Χρήστη» τηρεί την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού 2016/679 καθώς και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα .
Πιο συγκεκριμένα:
ι. Στην περίπτωση που ο οποιοσδήποτε «Χρήστης» επικοινωνήσει με την «Επιχείρηση» μέσω της φόρμας επικοινωνίας προκειμένου να λάβει ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα που πωλεί η «Επιχείρηση» μέσω του «Ιστοχώρου» ή / και για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία πώλησης των ως άνω προϊόντων της «Επιχείρησης» η τελευταία ακολούθως θα προβεί στην αναγκαία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να πραγματοποιήσει την επικοινωνία με το «Χρήστη».
Στην περίπτωση αυτή ο «Χρήστης» θα απαιτηθεί να δηλώσει στα οικεία πεδία τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του προκειμένου να είναι εφικτή η επικοινωνία της «Επιχείρησης» με το «Χρήστη».
Ο «Χρήστης» υπάρχει περίπτωση να διαβιβάσει με δική του απόφαση, -μέσω του μηνύματος με το οποίο θα επιλέξει να επικοινωνήσει με την «Επιχείρηση»- χωρίς να του ζητηθούν και επιπλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από εκείνα που θα ζητηθούν από την «Επιχείρηση» στα οικεία πεδία, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι η «Επιχείρηση» λαμβάνει γνώση και αυτών.
ιι. Κατά τη διαδικασία της σύναψης της εξ αποστάσεως πώλησης των προϊόντων της «Επιχείρησης» μέσω του «Ιστοχώρου» ο «Χρήστης» είναι απαραίτητο να δηλώσει και η «Επιχείρηση» ακολούθως να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο εκάστοτε στάδιο μέχρι την ολοκλήρωσή της σχετικής διαδικασίας όπως π. χ ενδεικτικά από τη χρονική στιγμή της επιλογής από τον «Χρήστη» των προϊόντων που επιθυμεί μέχρι και τη χρονική στιγμή της παράδοσης των προϊόντων από την «Επιχείρηση» μέσω των συνεργαζόμενων εταιριών ταχυμεταφορών, κατά τη χρονική στιγμή της επιλογής για πιθανή επιστροφή των προϊόντων κ.λ.π
Κατά τη διαδικασία της σύναψης της εξ αποστάσεως πώλησης ανάλογα με την κατηγορία του «Χρήστη» η «Επιχείρηση» θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα ακόλουθα δεδομένα: το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση τιμολόγησης,τη διεύθυνση αποστολής, τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του «Χρήστη», τα προϊόντα που θα επιλέξει ο «Χρήστης» καθώς και στοιχεία τιμολόγησης και ενδεχομένως κάποιο στοιχείο που ενδέχεται να δηλώσει ο «Χρήστης» προς την «Επιχείρηση» χωρίς να του ζητηθεί.
Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» για την περίπτωση που ο τελευταίος πλην των δικών του στοιχείων δηλώσει στοιχεία -δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτου προσώπου ότι η δήλωσή του αυτή ισοδυναμεί με το ότι εγγυάται και δεσμεύεται ότι έχει τη ρητή συναίνεση του εκάστοτε τρίτου, κατά τα ανωτέρω,- προσώπου – υποκειμένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη δήλωση και τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών στην «Επιχείρηση» και ακολούθως την επεξεργασία αυτών από την τελευταία π. χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην περίπτωση των στοιχείων αποστολής διαφορετικών από τα στοιχεία πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση, ρητώς συμφωνείται για οποιαδήποτε τυχόν αξίωση εγείρει το τρίτο αυτό πρόσωπο εναντίον της «Επιχείρησης» υπεύθυνος αποκλειστικά είναι ο «Χρήστης» της «Επιχείρησης» επιφυλλασσομένης να αξιώσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή και αποθετικής ζημίας της «Επιχείρησης» εξ αυτής της αιτίας.
ιιι. Ο «Χρήστη» δηλώνοντας συγκεκριμένα στοιχεία και ειδικότερα αυτά που απαιτούνται σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην οικεία παράγραφο υπό στοιχ. 2.5 έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει λογαριασμό στην «Ιστοσελίδα».
Με τη δημιουργία του λογαριασμού αυτού ο «Χρήστης» (ανάλογα με την κατηγορία εγγεγραμμένου «Χρήστη» που θα έχει επιλέξει να εγγραφεί ), έχει ορισμένες δυνατότητες, όπως αυτές ειδικότερά κάθε φορά θα ορίζονται από την «Επιχείρηση», όπως π.χ ενδεικτικά να πραγματοποιήσει μέσω της σύνδεσης του με το λογαριασμό του τις αγορές του στην «Ιστοσελίδα »,να διατηρεί λίστα αγαπημένων προϊόντων κ.λ.π. Η «Επιχείρηση» δύναται να ζητήσει τη δήλωση εκ μέρους του «Χρήστη» διαφορετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ο «Χρήστης» κατανοεί ότι, όπως ήδη έχει αναφερθεί ανωτέρω, η επεξεργασία των δηλωθέντων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την «Επιχείρηση» θα γίνει πάντα εντός ορισμένου πλαισίου και ειδικότερα της επικοινωνίας της «Επιχείρησης» με αυτόν, της διαδικασίας σύναψης και ολοκλήρωσης της εξ αποστάσεως αγοράς καθώς και της ενδεχόμενης παροχής των προσφερόμενων μέσω του «Ιστοχώρου» υπηρεσιών προς αυτόν όπως κάθε φορά προσδιορίζονται από την «Ιστοσελίδα»
7.6 Η «Επιχείρηση» δηλώνει και ο «Χρήστης» το αποδέχεται ότι δεν διαβιβάζει και αποκαλύπτει τα στοιχεία του «Χρήστη», μεταξύ των οποίων και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς να έχει την προηγούμενη συναίνεση εκ μέρους του «Χρήστη» εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό απαιτηθεί ή απαιτείται από το Νόμο ή σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή της εν γένει νομικής μορφής της «Επιχείρησης».
Σε κάθε περίπτωση όμως η χρήση των δηλωθέντων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του «Χρήστη» θα γίνει και από τους αποδέκτες στους οποίους η «Επιχείρηση» διαβιβάζει τα στοιχεία προκειμένου να ολοκληρωθεί η πώληση των παραγγελθέντων από τον «Χρήστη» των προϊόντων μέσω του «Ιστοχώρου» και η χρήση των εκάστοτε υπηρεσιών του «Ιστοχώρου» προς το «Χρήστη»
α. στα πλαίσια της παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα από εξουσιοδοτημένους για την κατά περίπτωση παροχή υπηρεσιών υπαλλήλους της «Επιχείρησης».
β. στα πλαίσια της υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων της «Επιχείρησης» όπως π.χ από εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες διαδικτύου, φιλοξενίας του e-shop κλπ
γ. στα πλαίσια της παράδοσης παραγγελθέντων προϊόντων όποτε τα απαραίτητα για την παράδοση δεδομένα διαβιβάζονται και στις συνεργαζόμενες με την «Επιχείρηση» εταιρείες ταχυμεταφορών.
Η «Επιχείρηση» σημειώνει επιπλέον ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του «Χρήστη» θα τύχουν επεξεργασίας και από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα πλαίσια των απαραίτητων οικονομικών συναλλαγών της «Επιχείρησης» με τον εκάστοτε «Χρήστη».
7.7 Η «Επιχείρηση» δηλώνει και ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι για την περίπτωση που είναι απαραίτητο ο τελευταίος να δηλώνει στον «Ιστοχώρο» οποιοδήποτε δεδομένο του προσωπικού χαρακτήρα οφείλει να δηλώνει ακριβή, αληθή και επικαιροποιημένα στοιχεία και φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση μη επίτευξης επικοινωνίας εκ του λόγου μη τήρησης αυτής της υποχρέωσής του. Περαιτέρω ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επικαιροποίηση των δεδομένων αυτών και υποχρεούται να προβαίνει στην επικαιροποίηση αυτή με τον τρόπο που κάθε φορά είναι διαθέσιμο από την «Ιστοσελίδα» .
7.8 Cookies. H «Επιχείρηση» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι ο «Ιστοχώρος» χρησιμοποιεί cookies, δηλαδή μικρά αρχεία με πληροφορίες. Τα αρχεία αυτά (cookies) η εκάστοτε ιστοσελίδα που τα χρησιμοποιεί τα αποθηκεύει (και πιο συγκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server), στην συσκευή περιήγησης του εκάστοτε επισκέπτη της με αποτέλεσμα κάθε φορά κατά την οποία ο συγκεκριμένος «Χρήστης» περιηγείται την ίδια ιστοσελίδα, η τελευταία έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει τις πληροφορίες αυτές.
Επιπρόσθετα, η «Επιχείρηση» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι ορισμένα από τα cookies τα οποία χρησιμοποιεί βοηθούν το «Χρήστη» κατά την πλοήγησή του στον «Ιστοχώρο» και δίδουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσει η «Επιχείρηση» πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του «Ιστοχώρου».
Η «Επιχείρηση» ενημερώνει, το «Χρήστη» ότι δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς του λόγω της χρήσης cookies από τον «Ιστοχώρο» καθώς και ότι ο «Χρήστης» έχει πάντα τη δυνατότητα μέσω των κατάλληλων ρυθμίσεων του φυλλομετρητή του να ζητήσει, εάν το επιθυμεί την απόρριψη των cookies.
Ωστόσο, η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι στην περίπτωση που ο «Χρήστης» προβεί μέσω των ως άνω ρυθμίσεων του φυλλομετρητή του σε απόρριψη των cookies, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή του σε ορισμένες λειτουργίες του «Ιστοχώρου».
H «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι κάνει χρήση της υπηρεσίας Google analytics.
Η «Επιχείρηση» επισημαίνει στο «Χρήστη» ότι στην περίπτωση που μέσω του «Ιστοχώρου» συνδεθεί σε διαδικτυακούς χώρους τρίτων των κοινωνικών δικτύων συμπεριλαμβανομένων ενδέχεται αυτοί οι διαδικτυακοί αυτοί χώροι να χρησιμοποιούν Cookies και επομένως οφείλει να ενημερώνεται για την εκάστοτε πολιτική Cookies που χρησιμοποιούν οι διαδικτυακοί αυτοί χώροι και τις δυνατότητες που προσφέρον στους επισκέπτες τους.
Προς διευκόλυνση των «Χρηστών» η «Επιχείρηση» τους ενημερώνει ότι έχουν τη δυνατότητα, όπως ήδη ανωτέρω αναφέρθηκε, να εμποδίσουν την αποδοχή των cookieς μέσω των κατάλληλων ρυθμίσεων του φυλλομετρητή τους επισκεπτομένοι τις κάτωθι σελίδες μερικών από τα βασικά προγράμματα περιήγησης
(Firefox: about:preferences#privacy
Chrome: chrome://settings/?search=cookies
Microsoft Edge: https://account.microsoft.com/account/privacy )

7.9 Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι ενδέχεται ο «Ιστοχώρος» να περιέχει συνδέσμους ή / και υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών, των κοινωνικών δικτύων συμπεριλαμβανομένων . Οι ιστοσελίδες των τρίτων ως άνω προσώπων, όπως γίνεται κατανοητό από το «Χρήστη», διέπονται από τη δική τους πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την οποία η «Επιχείρηση» δεν έχει καμία ευθύνη και ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι είναι σκόπιμο να λαμβάνει γνώση πριν την περιήγηση του σε αυτή.
7.10 ι. Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι εάν έχει προβεί λόγω χρήσης του «Ιστοχώρου» σε δήλωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορεί να ασκήσει κατά περίπτωση το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία, φορητότητας, καθώς και διαγραφής των δεδομένων εφόσον η επεξεργασία όμως δεν είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
ιι. Τα δικαιώματά αυτά του «Χρήστη»,ως ανωτέρω αναλυτικά περιγράφονται, απορρέουν από την εν γένει νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασίας δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 [αρθ.13- 21] και για την άσκηση των δικαιωμάτων του ο «Χρήστης» ή για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορεί να επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info @glaze.gr
ιιι. Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 2106475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr) στην περίπτωση που θεωρεί ότι έχουν θιγεί τα δικαιώματά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 

Β. ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ
1. Γενικό πλαίσιο
1.1 Η «Επιχείρηση» δηλώνει ότι ο «Χρήστης» μέσω της «Ιστοσελίδας» έχει τη δυνατότητα να πωλήσει υλικά και αξεσουάρ για τον καθαρισμό αυτοκινήτων και σκαφών, σύμφωνα με το σύνολο των όρων χρήσης του «Ιστοχώρου»,των ειδικότερων όρων πώλησης αλλά και με την κείμενη νομοθεσία που ισχύει για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις.
1.2 Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι, πριν προβεί σε εξ αποστάσεως αγορά προϊόντων μέσω του «Ιστοχώρου»,έχει αναγνώσει και κατανοήσει πλήρως τους όρους χρήσης του «Ιστοχώρου» και τους όρους πώλησης των προϊόντων που πωλούνται μέσω αυτού και συναινεί με το περιεχόμενό τους.
1.3 Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι η «Επιχείρηση» διατηρεί το δικαίωμα να μην ολοκληρώσει τη διαδικασίας της πώλησης του οποιουδήποτε προϊόντος μέσω του «Ιστοσχώρου» σε οποιαδήποτε στάδιο αυτής, εάν διαπιστώσει τη μη τήρηση των προαναφερόμενων αυτών όρων εκ μέρους του «Χρήστη» - εφόσον η τήρησή τους αποτελεί αυτονόητη αναγκαία προϋπόθεση της διαδικασίας της εξ αποστάσεως πώλησης – καθώς και το δικαίωμά της να αξιώσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή / και αποθετικής ζημίας της ήθελε υποστεί από την παράβαση οποιουδήποτε όρου του «Ιστοχώρου» ( όρους χρήσης του «Ιστοχώρου») εκ μέρους του «Χρήστη».
1.4. Η «Επιχείρηση» επισημαίνει στο «Χρήστη» ότι έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στον «Ιστοχώρο» και να προβεί σε αγορά των προϊόντων που πωλεί η επιχείρηση ανάλογα με την κατηγορία του «Χρήστη» και πιο συγκεκριμένα ανάλογα με το εάν αγοράζει προϊόντα για ατομική χρήση ή για επαγγελματική με ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία. Για την περιήγησή του και την ολοκλήρωση των αγορών προϊόντων για επαγγελματική χρήση ο «Χρήστης» πρέπει εφόσον κάνει τη σχετική εγγραφή να επικοινωνήσει με την «Επιχείρηση» προκειμένου να του δώσει σχετική πρόσβαση σε συγκεκριμένο δικτυακό περιβάλλον όπου υπάρχουν ειδικές αναρτήσεις και τιμές ειδικά διαμορφωμένες για την κατηγορία αυτή των «Χρηστών»

2. Η «Επιχείρηση» επισημαίνει στο «Χρήστη» ότι για να προβεί σε χρήση του «Ιστοχώρου» και σε κάθε είδους συναλλαγή μέσω αυτού πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 18 του έτη άλλως ρητώς ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι υποχρεούται να απέχει από οποιαδήποτε σχετική με τα ανωτέρω ενέργεια, της «Επιχείρησης» διατηρούσης το δικαίωμα να μην ολοκληρώσει την οποιαδήποτε συναλλαγή με το «Χρήστη» σε περίπτωση που διαπιστώσει την εκ μέρους του παραβίαση του παρόντος όρου.
3. Πλαίσιο παρουσίασης-περιγραφής προϊόντων .
Είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της «Επιχείρησης» να παρουσιάζει και να περιγράφει στην «Ιστοσελίδα» τα προϊόντα τα οποία πωλεί μέσω αυτής με τον τρόπο που επιθυμεί κάθε φορά.
Η «Επιχείρηση» δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να παρουσιάζει μέσω της «Ιστοσελίδας» προς πώληση συνεχώς τα ίδια προϊόντα ή / και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ενώ και διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς περιορισμό τα είδη και τις κατηγορίες των προϊόντων σύμφωνα την εκάστοτε εμπορική της πολιτική. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι δεν δικαιούται να εγείρει εναντίον της «Επιχείρησης» οποιαδήποτε αξίωση εξ αυτής της αιτίας π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω της κατάργησης συγκεκριμένου κωδικού οποιουδήποτε προϊόντος ή / και κατηγορίας από τα προς πώληση προϊόντα εκ μέρους της «Επιχείρησης».
Η «Επιχείρηση» επισημαίνει στο «Χρήστη» ότι έχει επιμεληθεί ώστε τα επιμέρους χαρακτηριστικά του εκάστοτε προϊόντος που αποτελούν την περιγραφή του να εμφανίζονται με ευκρίνεια στην οικεία θέση της «Ιστοσελίδας».
Παρά την προαναφερόμενη ειδική επιμέλεια εκ μέρους της «Επιχείρησης» για την ευκρινή εμφάνιση υπάρχει πιθανότητα για τεχνικούς λόγους όπως π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω διαφοροποίησης του προγράμματος περιήγησης του «Χρήστη»,του λογισμικού της συσκευής περιήγησης ή / και των διαστάσεων της οθόνης της συσκευής ή για ατέλειες που προκύπτουν εκ παραδρομής και χωρίς υπαιτιότητα της «Επιχείρησης» να προκύψουν διαφοροποιήσεις π.χ στα χρώματα των προϊόντων ή / και στη εν γένει παρουσίασή τους και ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι δεν ευθύνεται προς τούτο η «Επιχείρηση» .
Επιπλέον,είναι δυνατόν για κάποια προϊόντα στην περιγραφή των προϊόντων να υπάρχουν χαρακτηριστικά με βάση μονάδες μέτρησης όπως π.χ όγκου (βλ .ml)
Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητά από την κάθε επιμέρους περιγραφή των προϊόντων στην «Ιστοσελίδα» έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία που θα προκύψει για τα προϊόντα, σύμφωνα με τα ανωτέρω στο info @glaze.gr
Περαιτέρω η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη»,προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε εσφαλμένη ενέργεια, θα ήταν χρήσιμο να επικοινωνήσει με την «Επιχείρηση» μέσω της ως άνω ηλεκτρονικής διεύθυνσης πριν ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξ αποστάσεως αγοράς προϊόντος από τον «Ιστοχώρο» στην περίπτωση που αντιληφθεί ότι υφίστανται προφανή σφάλματα στον τρόπο παρουσίασης / ή και περιγραφής κάποιου προϊόντος όπως π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εμφάνιση προϊόντος με λανθασμένα χαρακτηριστικά ή εμφάνιση προϊόντος προς πώληση σε ασυνήθιστα υψηλή ή χαμηλή τιμή κ.λ.π.
Η «Επιχείρηση» πληροφορεί το «Χρήστη» ότι στον «Ιστοχώρο» εμφανίζονται αποκλειστικά προϊόντα τρίτων προμηθευτών της «Επιχείρησης». Η περιγραφή των προϊόντων αυτών γίνεται με βάση στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η «Επιχείρηση» και από τον εκάστοτε προμηθευτή αναφορικά με τα χαρακτηριστικά τους, τις ιδιότητές τους και την περιγραφή τους, τις διάστασεις τους και επομένως η «Επιχείρηση» δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών που έχουν δοθεί σε αυτή από τους προμηθευτές.
4. Διαθεσιμότητα προϊόντων.
ι. Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι πάντα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε παραγγελία προϊόντων, που περιλαμβάνονται στον «Ιστοχώρο» με βάση τα διαθέσιμα αποθέματα για τα οποία θα έχει ενημερωθεί προσηκόντως από την «Επιχείρηση».
ιι. Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι μέσω του «Ιστοχώρου» έχει τη δυνατότητα σε περίπτωση που επιθυμεί να παραγγείλει και εν συνεχεία να αγοράσει προϊόντα που είναι διαθέσιμα μόνο κατόπιν παραγγελίας Για τα προϊόντα αυτά η «Επιχείρηση» προβαίνει σε ειδική παραγγελία προς τον εκάστοτε προμηθευτή της προκειμένου εν συνέχεια να πωλήσει στον «Χρήστη» και επομένως η δυνατότητα αγοράς των προϊόντων αυτών από το «Χρήστη» μεταξύ άλλων εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων αυτών από τους προμηθευτές της «Επιχείρησης» για την εκάστοτε χρονική στιγμή.

5. Έλεγχος και προϋποθέσεις ολοκλήρωσης της παραγγελίας
Η «Επιχείρηση» διατηρεί πάντα το δικαίωμα να προβεί σε προηγούμενο έλεγχο της εκάστοτε παραγγελίας από τον οποιονδήποτε «Χρήστη» πριν την πώληση του προϊόντος π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε περίπτωση που λάβει παραγγελία ασυνήθιστα μεγάλης αξίας ή συμπλήρωσης στοιχείων επικοινωνίας προφανώς ανύπαρκτων ή ανακριβών ακόμα δε και να προβεί σε μη αποδοχή της παραγγελίας για οποιοδήποτε λόγο. Η «Επιχείρηση»,σε κάθε περίπτωση, διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί παραγγελία από «Χρήστη» που σε προηγούμενη συναλλαγή με τον «Ιστοχώρο» δεν είχε επιδείξει την προσήκουσα και σύμφωνα με τους όρους χρήσης συμπεριφορά στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της ως άνω συναλλαγής.
6. Τιμές προϊόντων.
Η «Επιχείρηση» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι μπορεί να πληροφορηθεί για τις τιμές των προϊόντων που επιθυμεί να αγοράσει μέσω του «Ιστοχώρου» με τον προσήκοντα κάθε φορά τρόπο ανάλογα με το εκάστοτε προϊόν που τελικώς θα επιλέξει αλλά και την κατηγορία του «Χρήστη».
Η «Επιχείρηση» δηλώνει στο «Χρήστη» ότι δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε δέσμευση έναντι οποιουδήποτε «Χρήστη» ότι δεν θα μεταβάλλονται οι αναρτημένες τιμές των προϊόντων του «Ιστοχώρου» στον εκάστοτε διαδικτυακό περιβάλλον του «Ιστοχώρου» που περιηγείται ο «Χρήστης» με βάση και την ιδιότητα του κάθε φορά .
Ειδικότερα επισημαίνει στο «Χρήστη» ότι παράμετροι όπως π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η μεταβολή της εμπορικής/ ή και εκπτωτικής πολιτικής της «Επιχείρησης», το κόστος αγοράς των προϊόντων από τον εκάστοτε προμηθευτή της «Επιχείρησης» κλπ ενδέχεται να μεταβάλουν την τελική τιμή τους για την εκάστοτε χρονική στιγμή στην οποία ο «Χρήστης» θα αποφασίσει να προβεί σε αγορά μέσω του «Ιστοχώρου».

7. Περιγραφή σταδίων αγοράς .
Ι .Τρόπος πραγματοποίησης αγοράς (με ή χωρίς τη δημιουργία λογαριασμού)
α. Ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αγορά προϊόντων δημιουργώντας προηγουμένως λογαριασμό στον «Ιστοχώρο», σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην οικεία παράγραφο ανωτέρω υπό στοιχ. 2.5 περί δημιουργίας λογαριασμού.
β. Ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αγορά προϊόντων και ως απλός επισκέπτης του «Ιστοχώρου» και χωρίς να έχει εγγραφεί νωρίτερα στον «Ιστοχώρο» με δημιουργία λογαριασμού, όπως ανωτέρω περιγράφεται.
γ. Όπως ήδη ανωτέρω έχει σημειωθεί ο «Χρήστης» για την περιήγησή του και την ολοκλήρωση των αγορών προϊόντων για επαγγελματική χρήση ο «Χρήστης» πρέπει εφόσον προηγουμένως κάνει τη σχετική εγγραφή στον «Ιστοχώρο» να επικοινωνήσει με την «Επιχείρηση» προκειμένου να του δώσει σχετική πρόσβαση σε συγκριμένο δικτυακό περιβάλλον όπου υπάρχουν ειδικές αναρτήσεις και τιμές ειδικά διαμορφωμένες για την κατηγορία αυτή των «Χρηστών» .

ιι. Καταχώριση στοιχείων παραγγελίας.
Αναλόγως της κατηγορίας του «Χρήστη» στη οποία ανήκει ο τελευταίος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα του ζητηθούν από τον «Ιστοχώρο» να συμπληρώσει τα κατάλληλα υποδεικνυόμενα πεδία και στοιχεία, των οποίων την ακρίβεια ο «Χρήστης» εγγυάται σε κάθε περίπτωση προς την «Επιχείρηση».
Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι προκειμένου να προωθήσει προς την «Επιχείρηση» σωστή και με βάση τα χαρακτηριστικά που επιθυμεί παραγγελία προϊόντων είναι χρήσιμο να προβαίνει σε λεπτομερή επισκόπηση αυτής πριν την προώθησή της . Ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας να προβεί σε τροποποίησή ή / και ακύρωσή της πριν την αποστολή της κάνοντας τις απαραίτητες τροποποιήσεις στα οικεία πεδία.
ιιι. Στάδια παραγγελίας .
α. Ο «Χρήστης» εφόσον επιθυμεί να προβεί σε αγορά οποιουδήποτε προϊόντος θα πρέπει να επιλέξει το προϊόν που επιθυμεί στην οικεία κατηγορία και σελίδα και να επιλέξει και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά που τυχόν εμφανίζονται στα οικεία πεδία όπως π.χ ενδεικτικά ποσότητα κ.λ.π
β. Στη συνέχεια επιλέγοντας το εικονίδιο καλάθι αγορών και ακολουθώντας τα υποδεικνυόμενα από την κατάλληλη σελίδα πεδία και σελίδες θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση της αγοράς,εκτός εάν επιθυμεί να συνεχίσει τη πλοήγησή του πραγματοποιώντας επιπλέον αγορές, οπότε και θα ακολουθήσει τη διαδικασία που είναι διαθέσιμη από τον «Ιστοχώρο» για τη συνέχιση των αγορών του. Πριν ολοκληρώσει τα υποδεικνυόμενα βήματα για την αγορά έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί σύντομα για την εκτίμηση του ύψους των φόρων και του κόστους των μεταφορικών της παραγγελίας.
δ. Έχοντας προηγουμένως επιλέξει τον τρόπο πληρωμής και έχοντας αποδεχθεί του όρους χρήσης της «Ιστοσελίδας» θα προχωρήσει στο επόμενο βήμα όπου είναι το στάδιο ολοκλήρωσης της αγοράς. Στο στάδιο αυτό θα κληθεί να συμπληρώσει τα πεδία που θα ζητηθούν κάθε φορά από τον «Ιστοχώρο» καθώς και τους όρους σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
ε. Στη συνέχεια ο «Χρήστης» θα λάβει ένα μήνυμα το οποίο θα τον ενημερώνει για τη λήψη της παραγγελίας από την «Επιχείρηση» και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς.
στ. Προκειμένου να προχωρήσει η «Επιχείρηση» σε παραγγελία προϊόντων που δεν υπάρχουν σε απόθεμα θα ζητηθεί από το «Χρήστη» να καταβάλει προκαταβολή το ύψος της οποίας καθορίζεται ελευθέρως κάθε φορά από την «Επιχείρηση», με την επιφύλαξη των ρητώς οριζόμενων για τη καταβολή του συνόλου του ποσού του τιμήματος για παραγγελία που γίνεται από «Χρήστη» της κατηγορίας «Χρήστων» που αγοράζουν προϊόντα για επαγγελματική χρήση (χονδρική πώληση) και οι οποίοι πρέπει να καταβάλουν το σύνολο του ποσού τιμήματος κατά τη στιγμή της παραγγελίας .


8. Τρόπος πληρωμής των προϊόντων

8.1 ι. Πληρωμή με αντικαταβολή
α. Στην περίπτωση-από αυτές που είναι επιτρεπτό σύμφωνα με του παρόντες όρους - κατά την οποία ο «Χρήστης» επιθυμεί να εξοφλήσει το τίμημα με αντικαταβολή, τότε είναι απαραίτητο να καταβάλει το χρηματικό ποσό στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της εκάστοτε συνεργαζόμενης με την «Επιχείρηση» εταιρείας ταχυμεταφορών, στη διεύθυνση αποστολής που έχει δηλωθεί κατά τη στιγμή της αγοράς, στην οποία ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλο της εκάστοτε συνεργαζόμενης με την «Επιχείρηση» εταιρείας ταχυμεταφορών θα ανεύρει τον ίδιο τον «Χρήστη» ή εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο από το «Χρήστη»
β .Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» που επιλέγει την αντικαταβολή ως τρόπο εξόφλησης ότι θα πρέπει να λάβει υπόψιν ότι η εξόφληση με μετρητά δεν επιτρέπεται να υπερβεί το εκάστοτε από τη νομοθεσία επιτρεπόμενο καθοριζόμενο ποσό ενώ σε κάθε περίπτωση ο παρόν όρος - όπως και το σύνολο των όρων χρήσης – δύναται να τροποποιείται ανάλογα και με πρόσθετους περιορισμούς που ενδεχομένως να προκύψουν στα πλαίσια της κείμενης κάθε φορά νομοθεσίας
γ. Η «Επιχείρηση» πληροφορεί το «Χρήστη» ότι έχει δικαίωμα να εξοφλήσει με αντικαταβολή για την περίπτωση που η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων πραγματοποιείται μόνο εντός Ελλάδος
δ. Η «Επιχείρηση» επισημαίνει στο «Χρήστη» ότι περαιτέρω δεν είναι δυνατή η πληρωμή με αντικαταβολή και στις περιπτώσεις που ο «Χρήστης» έχει επιλέξει ως τόπο παράδοσης το φυσικό κατάστημα της «Επιχείρησης», για παραγγελία από την κατηγορία των προϊόντων για τα οποία υπάρχει διαθεσιμότητα κατόπιν παραγγελίας καθώς και για παραγγελία που γίνεται από «Χρήστη» της κατηγορίας «Χρηστών» που αγοράζουν προϊόντα για επαγγελματική χρήση (χονδρική πώληση).
8.2 . Πληρωμή μέσω Χρεωστικής και Πιστωτικής κάρτας.
Ο «Χρήστης» έχει δικαίωμα να εξοφλήσει το ποσό των προϊόντων που επιθυμεί να αγοράσει με (υποστηριζόμενη) χρεωστική ή πιστωτική κάρτα από το σύστημα πληρωμών Paycenter της τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα πάντα με τους ειδικότερους οριζόμενους όρους περί πληρωμής και τις οδηγίες από το ως άνω σύστημα.
8.3 Πληρωμή των προϊόντων τα οποία είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας
α .Στην περίπτωση παραγγελιών μη διαθεσίμων προϊόντων, ήτοι προϊόντων που η παράδοσή τους θα πραγματοποιηθεί στο «Χρήστη» «κατόπιν παραγγελίας» και σε χρόνο που ορίζεται κατωτέρω στην οικεία θέση περί χρόνου παράδοσης των προϊόντων, ο «Χρήστης» οφείλει να προκαταβάλλει, με όποιον τρόπο και εάν έχει επιλέξει να εξοφλήσει, το σύνολο της αξίας της παραγγελίας.
β. Στην περίπτωση αυτή όπως ήδη ανωτέρω έχει σημειωθεί δεν είναι δυνατή η εξόφληση με αντικαταβολή .
γ. Η «Επιχείρηση» επισημαίνει στο «Χρήστη» ότι η παραγγελία που πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, ήτοι ειδική παραγγελία λόγω μη ύπαρξης εξ αρχής διαθεσιμότητας του προϊόντος, και ως εκ τούτου αποτελεί εξατομικευμένη παραγγελία που ολοκληρώνεται για τον εκάστοτε συγκεκριμένο «Χρήστη» που έχει προβεί στην παραγγελία αυτή και επομένως ο συγκεκριμένος «Χρήστης» δεν δύναται να κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω στο οικείο σημείο.
8.4 Ελάχιστο ποσό παραγγελίας.
Ειδικώς για γίνεται το «Χρήστη» της κατηγορίας «Χρήστων» που αγοράζουν προϊόντα για επαγγελματική χρήση (χονδρική πώληση) υπάρχει ελάχιστο ποσό για το οποίο πρέπει να προβούν για πρώτη φορά σε παραγγελία μέσω του «Ιστοχώρου» και ειδικότερα θα πρέπει να προβούν σε παραγγελίας τουλάχιστον ύψους 500€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ .
Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι δύναται το ελάχιστο αυτό όριο χωρίς δέσμευση να μεταβάλλεται εκ μέρους της «Επιχείρησης»

10.Διαδικασία αποστολής και παράδοσης προϊόντων.
ι. Τρόπος αποστολής και παράδοσης προϊόντων.
α. Η παράδοση των προϊόντων στην Ελλάδα πραγματοποιείται μέσω των συνεργαζόμενων με την «Επιχείρηση» εταιριών ταχυμεταφορών στη δηλωθείσα διεύθυνση από το «Χρήστη» στο οικείο πεδίο των στοιχείων της παραγγελίας. Για τις παραδόσεις στο εξωτερικό η παράδοση θα γίνεται μέσω της εταιρείας DHL .
Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι διατηρεί το δικαίωμα πάντα να ζητήσει μέσω του εκάστοτε εκπροσώπου της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του αποδέκτη της παραγγελίας πριν προβεί στην παράδοση της σε αυτόν
β. Ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα για παραγγελίες που παραδίδονται στην Ελλάδα να παραλάβει την παραγγελία του από την έδρα της επιχείρησης στο Κορωπί στην οδό Αναπαύσεως, αρ.3 ΤΚ 19400 .

ιι. Χρόνος παράδοσης προϊόντων .
α. Η παράδοση των προϊόντων στην Ελλάδα όταν έχει επιλεγεί η παράδοση μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών θα πραγματοποιείται στη διεύθυνση αποστολής που έχει δηλωθεί εκ μέρους του «Χρήστη» από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 9:00-15:00 ενώ για την περίπτωση που έχει επιλεγεί η παράδοση – παραλαβή από το φυσικό κατάστημα της «Επιχείρησης» η παράδοση θα πραγματοποιείται στο αναφερόμενο ωράριο λειτουργίας της «Επιχείρησης» στο πεδίο της επικοινωνίας στον «Ιστοχώρο».
β. Για τις περιπτώσεις προϊόντων που είναι διαθέσιμα η «Επιχείρηση» συνήθως παραδίδει τα προϊόντα εντός 3 έως 4 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραγγελίας.
γ. Ειδικά για τις περιπτώσεις προϊόντων που είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας και επομένως για τις περιπτώσεις που η «Επιχείρηση» είναι απαραίτητο να παραγγείλει τα προϊόντα από τους προμηθευτές της ο «Χρήστης» θα έχει ενημερωθεί για τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας .
Τα χρονικά διαστήματα σχετικά με την παράδοση των προϊόντων που περιγράφονται ανωτέρω άρχονται από την επομένη της ημέρας αποστολής του email επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας εκ μέρους της «Επιχείρησης» σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ. Για τις περιπτώσεις παράδοσης προϊόντων στο εξωτερικό ο «Χρήστης» θα έχει ενημερωθεί για το χρόνο παράδοσης των προϊόντων αναλόγως με τον τρόπο που θα έχει επιλέξει την παράδοση (με την εταιρεία DHL ή ΕΛΤΑ) κατά τη στιγμή της επιλογής ενός εκ των ανωτέρω τρόπων.
ιιι. Έξοδα αποστολής. Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι η δαπάνη για τα έξοδα αποστολής των παραγγελθέντων προϊόντων, στην περίπτωση αποστολής των προϊόντων μέσω των συνεργαζομένων με την «Επιχείρηση» εταιριών επιβαρύνει τον «Χρήστη» και διαμορφώνεται ανάλογα με τον τόπο αποστολής και το βάρος ή και τις διαστάσεις των παραγγελθέντων προϊόντων .
iv. Ενημέρωση για την παραγγελία. Ο «Χρήστης» θα λάβει ενημέρωση για την αποστολή της παραγγελίας μέσω email ή και με αποστολή SMS σε κινητό τηλέφωνο, όπως αυτά έχουν δηλωθεί εκ μέρους του.
Σε κάθε περίπτωση η «Επιχείρηση» σε περίπτωση οποιασδήποτε έκτακτης αλλαγής σχετικά με την παράδοση της παραγγελίας δύναται να ενημερώσει τον «Χρήστη» με κάθε πρόσφορο τρόπο μέσω των δηλωθέντων από αυτόν στοιχείων επικοινωνίας.
v. Tόπος παράδοσης .
α. Η «Επιχείρηση» δηλώνει στο «Χρήστη» ότι για την παράδοση παραγγλεθέντων προϊόντων εντός Ελλάδος έχει τις ακόλουθες δυνατότητες για παράδοση:
● Παράδοση στη δηλωθείσα διεύθυνση αποστολής από το «Χρήστη».
● Παράδοση στο φυσικό κατάστημα της «Επιχείρησης» .Για την περίπτωση παραλαβής από το φυσικό κατάστημα η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι η παραγγελία θα παραμένει στο φυσικό κατάστημα από τη χρονική στιγμή της ολοκλήρωσης της για 30 ημερολογιακές ημέρες ενώ μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος η παραγγελία θα ακυρώνεται .

v. Λοιποί όροι παράδοσης.
α. Η «Επιχείρηση» δηλώνει στο «Χρήστη» ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο εκπρόσωπος της εκάστοτε συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών δεν κατορθώσει να ανεύρει το «Χρήστη» ώστε να παραδώσει σε αυτόν την παραγγελία το προϊόν θα επιστρέφεται στην «Επιχείρηση» σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα εφαρμόζονται για τη περίπτωση αυτή από την εκάστοτε εταιρεία ταχυμεταφορών και ο «Χρήστης» θα επιβαρύνεται στην περίπτωση αυτή εκτός από τα έξοδα αποστολής και τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος .
β. Η «Επιχείρηση» δηλώνει στο «Χρήστη» ότι αυτός έχει την ευθύνη της ορθής δήλωσης των στοιχείων επικοινωνίας στα οικεία πεδία του «Ιστοχώρου» που θα του ζητηθούν για να πραγματοποιηθεί η παράδοση της εκάστοτε παραγγελίας και ως εκ του τούτου η «Επιχείρηση» σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της παράδοσης λόγω λανθασμένων στοιχείων επικοινωνίας εκ μέρους του «Χρήστη» δεν φέρει καμία ευθύνη.
γ. Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι καταβάλει κάθε προσπάθεια για την παράδοση των προϊόντων, εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στους παρόντες όρους για την κάθε κατηγορία προϊόντων ή / και για την κάθε ειδική περίπτωση.
Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι τούτο ενδέχεται να μην είναι εφικτό πάντα για λόγους που δεν οφείλονται στην «Επιχείρηση» όπως π.χ φυσικές καταστροφές, καιρικές συνθήκες, απεργίες, καθυστερήσεις οφειλόμενες στην εταιρία ταχυμεταφορών.
Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι ο τελευταίος θα ενημερωθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο από την «Επιχείρηση» περί αυτού με βάση και τις δυνατότητες που θα έχει στη διάθεσή της εκείνη τη χρονική στιγμή η «Επιχείρηση» και η «Επιχείρηση» δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό.
Σε κάθε περίπτωση η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι, εάν το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης παράδοσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπερβεί το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών επιπλέον του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης που προβλέπεται κάθε φορά για τον εκάστοτε τρόπο παράδοσης του προϊόντος ανάλογα και με την κατηγορία του προιόντος, ο «Χρήστης» έχει δικαίωμα να προβεί σε ακύρωση της παραγγελίας, χωρίς καμία επιβάρυνσή του μη δικαιουμένου πλην της επιστροφής του ποσού που ενδεχομένως να έχει ήδη καταβάλλει αναλόγως του τρόπου πληρωμής που έχει επιλέξει χωρίς να δύναται να αξιώσει οτιδήποτε άλλο έναντι της «Επιχείρησης ».
ε. Η «Επιχείρηση», όπως ήδη έχει αναφερθεί, διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του «Χρήστη» να τροποποιεί στο σύνολο τους όρους για τον τρόπο παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων καθώς και τα χρονικά όρια παράδοσης και ο «Χρήστης» το αποδέχεται .

11. Δικαιώματα Χρήστη
ι. Αρχείο παραγγελιών .
Ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει τα στοιχεία της παραγγελίας του και προς τούτο η «Επιχείρηση» διατηρεί σχετικό αρχείο.
ιι. Δικαιώματα «Χρήστη» λόγω αγοράς ελαττωματικού προϊόντος. Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι ο τελευταίος δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση ή τη διόρθωση προϊόντος ή να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων στην περίπτωση κατά την οποία λείπει συνομολογημένη ιδιότητα στο προϊόν ή διαπιστωθεί πραγματικό ελάττωμα, σύμφωνα πάντα όμως με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 534 ΑΚ επ.
Ωστόσο σε κάθε περίπτωση η «Επιχείρηση» επιφυλάσσεται τόσο για το δικαίωμά της να ελέγξει και να διαπιστώσει την τυχόν έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ή/ και την ύπαρξη πραγματικού ελαττώματος αλλά και κάθε άλλο δικαίωμά της.

12 . Προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων.

Α. Δικαίωμα επιστροφής προϊόντων λόγω υπαναχώρησης από την πώληση.
1.ι. Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ο οποίος αγοράζει προϊόντα για ατομική χρήση ότι έχει δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν το οποίο αγόρασε από τον «Ιστοχώρο» σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη νομοθεσία και την αναφερόμενη κατωτέρω διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση για την επιστροφή του προϊόντος είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη επιστροφή και του σχετικού παραστατικού αγοράς.

ιι. Δικαίωμα υπαναχώρησης .
Ο «Χρήστης» έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά την οποία έχει πραγματοποιήσει μέσω του «Ιστοχώρου» χωρίς να αναφέρει τους λόγους, με τα ρητή επιφύλαξη των προβλεπομένων ανωτέρω υπό στιχ. 83 γ περί μη δικαιώματος υπαναχώρησης για τις παραγγελίες που θεωρούνται εξατομικευμένες :
α. Εντός χρονικού διαστήματος 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο που έχει υποδειχθεί από αυτόν αποκτήσει τη φυσική κατοχή του προϊόντος το οποίο έχει αγοράσει.
β. Εντός χρονικού διαστήματος 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο που έχει υποδειχθεί από αυτόν, αποκτήσει τη φυσική κατοχή του τελευταίου προϊόντος το οποίο έχει αγοράσει, σε περίπτωση πολλών προϊόντων παραγγελθέντων από το «Χρήστη» με μια παραγγελία και παραδιδομένων χωριστά.
γ. Εντός χρονικού διαστήματος 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο που έχει υποδειχθεί από αυτόν αποκτήσει τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου, σε περίπτωση παράδοσης προϊόντος αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια.
2. Τρόπος άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης
Ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να υπαναχωρήσει από την αγορά την οποία έχει πραγματοποιήσει εντός της ως άνω αναφερόμενης προθεσμίας, εφόσον προηγούμενως ενημερώσει την «Επιχείρηση» και επιστρέψει το προϊόν που έχει παραλάβει μαζί με το σχετικό παραστατικό αγοράς που έχει λάβει.
Η ενημέρωση της «Επιχείρησης» για την υπαναχώρηση από την αγορά εκ μέρους του «Χρήστη», σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της χρήσης του εντύπου υπαναχώρησης το οποίο ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να βρει εδώ και αφού το συμπληρώσει να το αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση της «Επιχείρησης» είτε με την αποστολή εκ μέρους του «Χρήστη» οποιασδήποτε άλλης σαφούς δήλωσής του με την οποία θα εκδηλώνει τη σαφή βούλησή του να υπαναχωρήσει από την αγορά . Εάν ο «Χρήστης» χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητα,η «Επιχείρηση» θα του διαβιβάσει χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής του.
4. Υποχρεώσεις Χρήστη.
ι. Προθεσμία επιστροφής προϊόντων.
Ο «Χρήστης» που αποφασίζει να ασκήσει το ως άνω δικαίωμα υπαναχώρησης έχει υποχρέωση να επιστρέψει το προϊόν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από τη ημέρα που ανακοίνωσε, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία, στην «Επιχείρηση» την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα πώληση. Η προθεσμία τηρείται εάν ο «Χρήστης» επιστρέψει το προϊόν πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών.
ιι. Τα προϊόντα που θα επιστρέψει, στην «Επιχείρηση» ο «Χρήστης» στα πλαίσια της άσκησης των ως άνω δικαιωμάτων του δεν θα πρέπει να είναι κατά περίπτωση ανάλογα με τη φύση του προϊόντος χρησιμοποιημένα, φθαρμένα ή να έχουν δεχθεί καθοιονδήποτε τρόπο επέμβαση ή αλλοίωση από τον «Χρήστη». Σε κάθε περίπτωση όλα τα προϊόντα που πωλεί η «Επιχείρηση» μέσω του «Ιστοχώρου» έχουν ορισμένη συσκευασία που επίσης πρέπει να έχει διατηρηθεί προκειμένου να είναι δυνατή η επιστροφή του εκάστοτε προϊόντος.
Ο «Χρήστης» υποχρεούται να επιστρέψει μαζί με το προϊόν και το εκάστοτε παραστατικό αγοράς που έχει λάβει
iii. O «Χρήστης» πρέπει να διαχειριστεί το προϊόν με τέτοιο τρόπο που να ταιριάζει στη χρήση του και επομένως να μην προκαλέσει οποιαδήποτε μορφή αλλοίωσης σε αυτό, γεγονός το οποίο θα έχει σαν συνέπεια την ενδεχόμενη μη αποδοχή της επιστροφής του. Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι προϋπόθεση αποδοχής της επιστροφής του προϊόντος είναι απαραίτητο να επιστρέφεται όπως ήταν συσκευασμένο αρχικά και χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση ο «Χρήστης» ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης του άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του.
5. Υποχρεώσεις της «Επιχείρησης».
ι.Σε περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες όρους χρήσης, η «Επιχείρηση» θα επιστρέψει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον «Χρήστη», χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση καταναλωτή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα στην οικεία παράγραφο.
ιι.Η «Επιχείρηση» κατά παρέκκλιση των ανωτέρω δεν υποχρεούται να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης που κατέβαλε ο «Χρήστης», εάν ο «Χρήστης» είχε επιλέξει τρόπο με επιπλέον οικονομική επιβάρυνση από τον φθηνότερο τυποποιημένο που προσφέρει η «Επιχείρηση».
ιιι. Η «Επιχείρηση» θα επιστρέψει τα χρήματα στο «Χρήστη» με τη χρήση των ιδίων μέσων πληρωμής, που ο «Χρήστης» χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή και πάντα σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία για τις σχετικές συναλλαγές.
Ρητώς συμφωνείται ότι ειδικά για την περίπτωση που ο «Χρήστης» έχει επιλέξει να πληρώσει το τίμημα της αγοράς με αντικαταβολή, όπου αυτή είναι επιτρεπτή σύμφωνα με τους παρόντες όρους, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει υποδείξει ο «Χρήστης» και του οποίου είναι δικαιούχος.
Το λογαριασμό θα τον έχει υποδείξει ο «Χρήστης» και θα τον έχει συμπληρώσει στο κείμενο της δήλωσης υπαναχώρησης ή θα το έχει γνωστοποιήσει με την ίδια χρονική στιγμή και με τον τρόπο που θα έχει γνωστοποιήσει προς την «Επιχείρηση» οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωσή με την οποία εκδηλώνει την βούλησή του να υπαναχωρήσει από την αγορά που πραγματοποίησε μέσω του «Ιστοχώρου».
Η «Επιχείρηση» δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου ο «Χρήστης» παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
iv. H επιστροφή του προϊόντος θα γίνει μέσω της/ των συνεργαζόμενης-ων με την «Επιχείρηση» εταιρίας-ων ταχυμεταφορών (με τις οποίες ο «Χρήστης» οφείλει να επικοινωνήσει για τη σχετική συνεννόηση) στη δηλωθείσα διεύθυνση επικοινωνίας του «Χρήστη» προκειμένου να παραλάβει το επιστραφέν προϊόν. Τόσο για τις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό ο «Χρήστης» επιβαρύνεται ο ίδιος με τις δαπάνες επιστροφής του προϊόντος.

Γ. Εξαίρεση από το δικαίωμα επιστροφής προϊόντος
1. Η «Επιχείρηση» επισημαίνει στο «Χρήστη» ότι η παραγγελία που πραγματοποιείται λόγω μη ύπαρξης εξ αρχής διαθεσιμότητας του προϊόντος σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, ήτο για προϊόντα που είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας αποτελεί εξατομικευμένη παραγγελία που ολοκληρώνεται για τον εκάστοτε συγκεκριμένο «Χρήστη» που έχει προβεί στην παραγγελία αυτή και επομένως ο συγκεκριμένος «Χρήστης» δεν δύναται να κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ανωτέρω στο οικείο σημείο 12 Α.
2. Η «Επιχείρηση» επισημαίνει στο «Χρήστη» που θα αγοράσει προϊόντα από το κατάστημα για επαγγελματική με ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία ότι δεν δύναται να κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ανωτέρω στο οικείο σημείο 12 Α.

13. Εμπορικές εγγυήσεις.
Εμπορικές εγγυήσεις για τα προϊόντα - στις περιπτώσεις που προσφέρονται- παρέχονται από τους ίδιους τους κατασκευαστές και η «Επιχείρηση» δεν προσφέρει δική της περαιτέρω εγγύηση.

14. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
14.1 Το σύνολο των όρων χρήσης του «Ιστοχώρου» διέπονται από τη σχετική νομοθεσία.
14.2 ι. Ρητώς συμφωνείται ότι εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από την εφαρμογή των όρων χρήσης και της κείμενης νομοθεσίας.
ιι. Αρμόδια σε περίπτωση μη επίτευξης φιλικής επίλυσης της προαναφερόμενης διαφοράς αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών .
14.3 Η «Επιχείρηση» ενημερώνει το «Χρήστη» που αγοράζει προϊόντα για ατομική χρήση ότι με βάση την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών που προκύπτουν στα πλαίσια σύναψης ηλεκτρονικών συμβάσεων πώλησης μεταξύ καταναλωτή κατοίκου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπόρου εγκαταστημένου στην Ευρωπαϊκή ένωση . Κατόπιν αυτού ο «Χρήστης» σε περίπτωση που πραγματοποιήσει κάποια αγορά μέσω της «Ιστοσελίδας» που αγοράζει προϊόντα για ατομική χρήση και έχει οποιαδήποτε διαφορά ως καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να καταφύγει στην επίλυσή της προς το σκοπό αυτό λειτουργούσα πλατφόρμα στη διαδικτυακή διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
Δυνάμει της υπ.αριθ.7033οικ/2015 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’/1421-9 Ιουλίου 2015 ) ορίζεται ως σημείο επαφής Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) ο Συνήγορος του Καταναλωτή – Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή (Λ.Αλεξάνδρας 144, ΤΚ 11471, Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας .+30 2106460862 +30 210 646081814, fax +30 2106460784, email: info@eccgreece.gr )
Περαιτέρω σε περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» που αγοράζει προϊόντα για ατομική χρήση επιθυμεί να επιλύσει την όποια διαφορά του μέσω της διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τη διαδικασία αυτή από τη Γενική Γραμματεία του Καταναλωτή μέσω του διαδικτυακού χώρου http://www.mindev.gov.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%ce%b7/%ce%b5%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd-%ce%b4/
14.5 Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων είναι έγγραφη και μόνο έτσι αποδεικνύεται. Η «Επιχείρηση» έχει δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να καταργεί μέρος ή / και το σύνολο των παρόντων όρων και ο «Χρήστης» υποχρεούται πριν την οποιαδήποτε περιήγησή του στην «Ιστοσελίδα» να ανατρέχει σε αυτούς.
14.6 Έστω και ένας όρος να κριθεί άκυρος παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων.
14.7 Η μη άσκηση από την «Επιχείρηση» οποιουδήποτε δικαιώματός της δεν συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.